>> home >> gedragscodes >> vrc - gedragscode voor registercontrollers

VRC - Gedragscode voor Registercontrollers

1. Doel, begrippen en werkingssfeer van de code

Doelomschrijving

1.1.
Deze Gedragscode stelt regels voor de leden van de Vereniging van Registercontrollers.
1.2.
De Gedragscode vormt voor derden zowel als voor leden uitgangspunt voor verwachtingen omtrent het optreden van leden ongeacht de functie waarin zij optreden, en omtrent hun wijze van beroepsuitoefening indien zij optreden als controller.
1.3.
De Gedragscode vormt de basis voor de Raad van Tucht van de Vereniging van Registercontrollers voor de beoordeling van klachten (als bedoeld in artikel 17 lid 5 van de statuten van de Vereniging van Registercontrollers) inzake het optreden van leden.

Begrippen

1.4.
Als lid in de zin van deze gedragscode worden aangemerkt leden-RC.
1.5.
Een lid wordt geacht op te treden als controller indien hij (zij) in het bijzonder tot taak heeft er voor zorg te dragen dat bij besluitvormingsprocessen binnen de organisatie waarin hij werkzaam is het financieel-economische aspect in voldoende mate wordt meegewogen.

[Toelichting op artikel 1.5.]
De controller wordt wel aangeduid als het bedrijfseconomisch geweten van de onderneming. Zonder een limitatieve opsomming te geven van zijn taken en zonder daarmede aan te geven dat zijn taken in elk geval de volgende opsomming omvatten, houdt het optreden als controller gewoonlijk in dat hij verantwoordelijk is voor:

Werkingssfeer

1.6.
De Gedragscode bevat algemene regels van toepassing op alle leden, alsmede bijzondere regels, welke van toepassing zijn op leden die als controller optreden, alsmede specifieke regels welke van toepassing zijn op de registercontrollers die optreden als vrij-beroepsbeoefenaar.

2. Algemene regels voor alle leden ongeacht de functie waarin zij optreden

Aanzien beroep

2.1.
Een lid onthoudt zich van al hetgeen het aanzien van de stand van de registercontrollers schaadt.
2.2.
Een lid is gehouden zijn werkgever en andere directe belanghebbenden ervan in kennis te stellen dat deze Gedragscode van toepassing is op zijn fungeren.

3. Specifieke regels voor registercontrollers die optreden als controller

Vakbekwaamheid

3.1.
De controller is verantwoordelijk voor het handhaven van een voldoende niveau van zijn vaktechnische kennis en vaardigheden.

[Toelichting op artikel 3.1]
Om te kunnen voldoen aan de hier gestelde verantwoordelijkheid, draagt de controller er onder meer zorg voor dat hij op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op de voor zijn functie relevante gebieden zoals administratieve organisatie, administratieve automatisering, bedrijfseconomie, recht, belastingen, financiering en externe berichtgeving.

3.2.
De controller voert zijn werkzaamheden uit in overeenstemming met vaktechnische normen en standaarden.
3.3.
De controller draagt zorg voor een deugdelijke grondslag voor de door hem gepresenteerde informatie.

De controller draagt zorg voor het verstrekken van relevante informatie die voldoet aan de eisen van objectiviteit, tijdigheid en volledigheid.

3.4.
De controller formuleert zijn rapporten, commentaren en aanbevelingen zorgvuldig, en geeft zich steeds rekenschap van de toepasselijkheid van de daarbij gehanteerde analysemethoden.
3.5.
De controller draagt zorg voor adequate interne controle.

Vertrouwelijkheid

3.6.
De controller draagt er zorg voor dat vertrouwelijke informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, vertrouwelijk blijft. Deze regel lijdt uitzondering indien de wet zulks bijzonderlijk van hem vordert.
3.7.
De controller wendt vertrouwelijke informatie waarover hij de beschikking heeft niet aan voor de verkrijging van voordelen voor zichzelf of derden, die daartoe niet gerechtigd zijn.

Integriteit

3.8.
De controller draagt zorg voor zijn integriteit in de vervulling van zijn functie. Hij aanvaardt geen functies en hij verricht geen activiteiten die zijn fungeren als controller kunnen schaden.
3.9.
De controller informeert en adviseert het bestuur van de organisatie waarin hij werkzaam is over situaties of gebeurtenissen binnen de organisatie als gevolg waarvan een negatief effect op het behalen van de doelstellingen van de organisatie is ontstaan of kan ontstaan. De controller signaleert afwijkingen van de binnen de organisatie afgesproken of vastgestelde gedragsregels.

4. Specifieke regels voor registercontrollers die optreden als vrij-beroepsbeoefenaar

4.1.
De registercontroller is onafhankelijk van zijn opdrachtgever en draagt zorg voor het verstrekken van objectieve informatie.
4.2.
De registercontroller dient maatregelen te hebben getroffen voor de kwaliteitsbeheersing van zijn werkzaamheden, respectievelijk voor de werkzaamheden van medewerkers voor wie hij verantwoordelijk is.
4.3.
De artikelen 3.1 tot en met 3.4 en lid 3.6 tot en met 3.8 zijn van overeenkomstige toepassing.

5. Ethische conflicten

5.1.
Indien het lid op goede gronden van oordeel is, dat door uitvoering van zijn werkzaamheden een handelwijze wordt verlangd, welke in strijd is met de letter en/of de geest van deze Gedragscode en hij derhalve door medewerking aan de uitvoering van de werkzaamheden zijn geloofwaardigheid en/of zijn integriteit als lid van de Vereniging van Registercontrollers zou aantasten, dan stelt het lid het bestuur van de organisatie waarin hij werkzaam is daarvan in kennis.
5.2.
Indien na overleg en/of bemiddeling de in artikel 5.1 genoemde strijdigheid niet op een voor hem aanvaardbare wijze wordt weggenomen, dan deelt het lid het bestuur van de organisatie waarin hij werkzaam is met redenen omkleed mede dat hij niet langer als controller in de zin van deze Gedragscode kan fungeren. Voorts doet het lid daarvan mededeling aan het bestuur van de Vereniging van Registercontrollers.

6. Handhaving van de code

6.1.
Indien een lid naar de mening van een belanghebbende heeft gehandeld in strijd met deze Gedragscode, dan kan die belanghebbende schriftelijk een klacht indienen bij de Raad van Tucht van de Vereniging van Registercontrollers.

7. Slotbepalingen

7.1.
Deze Gedragscode is vastgesteld door de Vereniging van Registercontrollers en kan door deze worden gewijzigd.
7.2.
Deze Gedragscode is van toepassing vanaf 20 juni 1997.
Deze betreft een wijziging van de Gedragscode die van toepassing is vanaf 27 juni 1996 tot 20 juni 1997 welke een wijziging is van de Gedragscode die van toepassing is voor de periode 21 december 1988 tot 27 juni 1996

"A cardinal principle of Total Quality escapes too many managers: you cannot continuously improve interdependent systems and processes until you progressively perfect interdependent, interpersonal relationships."
- Stephen Covey